top of page

Privacy Policy

Dina personuppgifter skyddas av EU:s nya förordning om personuppgifter och dataskydd GDPR (General Data Protection Regulation) som avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som bland annat lagras elektroniskt. Denna förordning gäller som lag från och med 2018-05-25 i Sverige.

Inom ramen för Onsite Sport's tjänster kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. Tension Onsite Sport (”Onsite Sport”, ”vi”, ”oss”), med adress Trotzgatan 29, 791 72 Falun, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsterna.

 

1 Vad är personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?
Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person. Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du använder våra tjänster. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn, köpinformation, beteende eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för tjänsterna.

Vi samlar även in data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex. sammanslagna data och aggregerad information om flera användares aktiviteter inom tjänsterna, för att få kunskap om hur vi kan ge användarna bättre information och för att förstå vilka delar av webbplatserna och tjänsterna som är mest intressanta.

2 Vad används dina personuppgifter till?
Onsite Sport behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är antingen att du samtyckt till sådan behandling eller att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Onsite Sport på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 11 nedan.

Dina personuppgifter används för att:
– tillhandahålla dig information och nyheter om laget och deras samarbetspartners;
– tillhandahålla dig information med erbjudanden och marknadsföring från laget och deras samarbetspartners;
– tillhandahålla dig tjänster inom ramen för lagets app, inklusive riktade erbjudanden och relevant anpassad marknadsföring från laget och/eller samarbetspartners;
– kommunicera med dig via kundservice, t ex vid beställning och klagomål;
– skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och dess innehåll; och
– förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig.

Dessutom används dina personuppgifter i interna analyser för att förbättra lagets erbjudanden, information, tjänsterna och vår kommunikation med våra användare.

3 Utlämnande av dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

4 Tredjepartstjänster
Tjänster på lagets app kan komma att inkludera länkar till tredjepartswebbsidor som du kan omdirigeras till. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du noga studerar dessa parters villkor för hantering av dina personuppgifter.

5 Begränsning av reklam och information
Du kan när som helst välja bort informations- och marknadsföringsmeddelandenvia s.k. ”pushnotifieringar” från lagets app genom att slå av denna funktion i din mobiltelefons inställningar.

Om du väljer att utnyttja denna möjlighet att välja bort informations- och marknadsföringsmeddelanden, kommer dina möjligheter att hålla dig informerad om de tjänster, erbjudanden eller evenemang som dessa aktörer tillhandahåller att begränsas.

6 Vilka tekniska lösningar nyttjar vi i interaktion med dig
– Enheten: Din digitala enhet innehåller unik information som kan läsas av aktörer som på ett eller annat sätt vill interagera med denna enhet. Du kan själv begränsa utbytet av viss information genom att aktivt stänga av funktioner, men du riskerar då att tjänster som du önskar använda inte fungerar/begränsas till sin funktion. Så länge som en digital enhet är påslagen har den ett unikt ID som kan upptäckas och om enheten har ett SIM-kort kommer den också att kunna spåras. SIM betyder faktiskt: Subscriber Identity Module = Abonnent Identitet Modul. Detta innebär att den digitala enheten alltid kan ”ses” och spåras som en sändare/mottagare av radiosignaler. Systemen på våra arenor kommer också att kunna spåra din enhet utan att du gör något aktivt val.

– Din identitet: När du registrerar dig som Användare i lagets app, så har vi möjlighet att anpassa interaktionen med dig utifrån efter vad du har angivit, till exempel, ålder, kön etc. I din användarprofil kan du enkelt få en överblick över vilken information som du har givit oss tillgång till. Det är först efter att du har registrerat dig med ett aktivt samtycke som du blir en användare.

7 Säkerhet
Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar. Dina personuppgifter är lösenordsskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig åtkomst genom olika tekniska åtgärder.

8 Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna policy eller så länge som krävs enligt lag.

9 Information om dina rättigheter till insamlade personuppgifter; uppdatering, rättning och radering av personuppgift
Du har rätt, i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av Personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta Onsite Sport på e-postadressen connect@onsite.sport.

Om du bedömer att Onsite Sport’s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med Dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

10 Uppdateringar
Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. 

11 Frågor om integritet och behandling av personuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss:
Adress: Trotzgatan 29, 791 72 Falun
E-post: connect@onsite.sport

bottom of page